Zásady ochrany osobných údajov

Adresa našej webovej stránky je: https://www.stavebka.sk

  • F.S.P. s.r.o.
  • IČO: 44720343
  • DIČ: 2022814926
  • IČ DPH: SK2022814926
  • Sídlo: F.S.P. s.r.o.
  • Hviezdna 8079/16 917 01 Trnava
  • Deň zápisu do ORSR piatok, 10. apríla 2009
  • Tel: 0908651151
  • e-mail: stavebka.trnava@gmail.com

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s

§ 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).

I.

Prevádzkovateľ je:

Firma F.S.P. s.r.o., IČO: 44 720 343, Hviezdna 8079/16, Trnava 917 01, zapísaná v ORSR, vložka č. 23579/T, oddiel Sro, v zastúpení konateľom – Kristián Kolev

II.

Rozsah osobných údajov

Osobné údaje spracúvame len v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas – na splnenie dohodnutej služby.

Spracúvame osobné údaje zákazníkov a potencionálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a GDPR

Spracúvame tieto osobné údaje:

– základné údaje: meno a priezvisko, rodné priezvisko, prípadne titul,

adresa trvalého bydliska

štátna príslušnosť,

dátum narodenia a

IČO a DIČ pre podnikateľ, alebo fyzická osoba podnikateľ(živnostník).

– kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa (doručovacia), prípadne bankové spojenie

Osobný údaj ako rodné číslo, rodinný stav a číslo občianskeho preukazu, prípadne číslo vodičského preukazu a číslo pasu prevádzkovateľ len uchováva v tlačenej forme, nakoľko tieto osobné údaje sú uvedené v osvedčovacej doložke overenia podpisu na splnomocnení od notára alebo matriky. Prípadne tieto osobné údaje má dotknutá osoba uvedené v tlačenej forme vyhlásení, zmlúv, zmluvách o budúcich zmluvách a dohodách, splnomocnení, ktoré sa predkladajú príslušným dotknutým orgánom verejnej a štátnej správy, organizáciám a tretím osobám v zmysle zákonov, predpisov, vyhlášok platných v Slovenskej republike (napr. Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov – Správny poriadok, Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – Stavebný zákon, vykonávacia vyhláška MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, atď.).

III.

Účel spracúvania osobných údajov a právny základ

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov:

Získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov podľa ods. III. písm. a) až e) je zákonnou požiadavkou a vykonáva sa na základe súhlasu dotknutej osoby. Bez udeleného súhlasu nie je možné spracúvať osobné údaje. Získavanie a spracúvanie osobných údajov je potrebné taktiež na uzatvorenie a plnenie zmluvy. V prípade, že dotknutá osoba neposkytne svoje osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvu.

IV.

Identifikácia a kategórie príjemcov

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcov:

Okruh účastníkov konania predpisuje taktiež orgán verejnej a štátnej správy, podľa povahy veci.

Jedná sa najmä o dotknutých správcov inžinierskych sietí a ďalšie organizácie(štátne podniky) v súvislosti s požiadavkami konkrétneho Stavebného úradu a Stavebného zákona vzhľadom na poskytnutú službu.

Tretie osoby (účastníci konania), a to najmä: projektant, stavebný dozor, vlastníci susedných nehnuteľností, atď..

IV.

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

V.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame len počas doby poskytovania služby a do doby ukončenia tejto služby.

VI.

Práva dotknutej osoby

1. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

2. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

3. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

8. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.

9. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

10. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

14. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.

15. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.

16. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

17. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.